ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatste wijziging: 7 Januari 2019

Artikel 1 - Definities:
• Opdrachtgever: de wederpartij van Samuel & Bink
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Samuel & Bink

Artikel 2 - Toepasselijkheid:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Samuel & Bink gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Samuel & Bink verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met Samuel & Bink verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Samuel & Bink en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Samuel & Bink en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes:
1. De door Samuel & Bink gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.
2. Samuel & Bink is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand aan Samuel & Bink wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Samuel & Bink zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Samuel & Bink niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 - Prijzen, facturatie en betalingen:
1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Samuel & Bink gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van het project, bij verlenging van het project of bij wijzigingen in voor Samuel & Bink van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Tenzij anders overeengekomen: voor aanvang van het project wordt 30% van de totale kosten als aanbetaling gefactureerd. Na het gereedkomen van het project wordt het restantbedrag (inclusief eventueel overeengekomen meerwerk) gefactureerd. Dit geldt overigens niet voor video projecten, hierbij geldt geen vooruitbetaling en wordt bij het gereedkomen van het project het volledige bedrag gefactureerd (inclusief eventueel overeengekomen meerwerk).
4. Een maand na gereedkomen van het project wordt de opdracht als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan het project niet meer kosteloos uitgevoerd.
5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Samuel & Bink aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
8. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €50. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5 - Verplichtingen van opdrachtgever:
1. Samuel & Bink mag het project van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst:
1. Samuel & Bink zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Samuel & Bink steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Samuel & Bink aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Samuel & Bink worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Samuel & Bink zijn verstrekt, heeft Samuel & Bink het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Samuel & Bink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de gebruiker van het project is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Samuel & Bink kenbaar behoorde te zijn.
5. Samuel & Bink zal het project opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
6. Indien door Samuel & Bink of door Samuel & Bink ingeschakelde derden in het kader van het project werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Samuel & Bink voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7 - Wijzigingen en meerwerk:
1. Indien Samuel & Bink op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Samuel & Bink worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Samuel & Bink. Samuel & Bink is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Samuel & Bink de opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het goedkeuren van de offerte is het niet mogelijk om zonder overeenkomst kosteloos toevoegingen te laten uitvoeren.
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Samuel & Bink van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 8 - Duur en beëindiging:
1. Samuel & Bink kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Samuel & Bink gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
2. Samuel & Bink heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Samuel & Bink niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Samuel & Bink zal opdrachtgever hiervan van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Samuel & Bink kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
3. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
4. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 9 - Levering en levertijd:
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever wegens overschreiding van de levertijd gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 10 - Copyright:
1. Alle aan Samuel & Bink verstrekte goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.
2. Alle door Samuel & Bink ontwikkelde projecten en promotiematerialen kunnen door Samuel & Bink voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en vrijwaring:
1. Samuel & Bink en personen werkzaam in het project ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van Samuel & Bink zal te allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 12 - Overmacht:
1. In geval van overmacht is Samuel & Bink gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
2. Onder overmacht om aan verplichtingen te voldoen geldt voor Samuel & Bink elke vreemde oorzaak, welke niet aan Samuel & Bink kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Samuel & Bink kan worden gevergd.

Artikel 13 - Diverse bepalingen:
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en). Alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.
2. Op alle aanbiedingen van een gesloten overeenkomsten met Samuel & Bink is het Nederlands recht van toepassing.
3. Samuel & Bink kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4. Samuel & Bink heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14 - Derden
1. Samuel & Bink is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Samuel & Bink doorgevoerd.
2. Samuel & Bink is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud:
1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle verkregen documenten die betrekking hebben tot projecten. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2. Het door Samuel & Bink vervaardigde project is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
3. Door Samuel & Bink of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van een project blijven eigendom van Samuel & Bink.

Artikel 16 - Privacy bepalingen:
1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Samuel & Bink verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 17 - Duur en beëindiging:
1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 1 maand. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. Al is een abbonement voor een jaar afgesloten dient de jaar duratie wel voltooid te worden eer opzegging mogelijk is. Minimale looptijd van een hosting en domein contract is een jaar.
2. Premiumcontracten kennen een minimale looptijd van 1 maand en worden iedere maand stilzwijgend verlengd met 1 maand. Mocht een Premiumcontract worden afgesloten voor een jaar dan is de minimale looptijd een jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
3. Samuel & Bink kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Samuel & Bink gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de beëindiging bestaan.